ALGEMENE VOORWAARDEN Telefoon center Amersfoort


Definities
1. Telefoon center Amersfoort is onderdeel van Meduza Profit B.V., gevestigd op De witte zwaan
21 Amersfoort 3824XK (geen bezoek adres), geregistreerd onder KvK nr. 31047894.
2. Klant: degene met wie Telefoon center Amersfoort een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Telefoon center Amersfoort en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Telefoon center Amersfoort.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de
klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Telefoon center Amersfoort zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk
anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het
aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod
of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Telefoon center Amersfoort zich
het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te
trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Telefoon center Amersfoort slechts, nadat de klant
deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen
1. Alle prijzen die Telefoon center Amersfoort hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief
eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Telefoon center Amersfoort hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn
website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Telefoon center Amersfoort te allen tijde
wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Telefoon center Amersfoort vastgesteld op
grond van de werkelijk bestede uren of tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.
4. Er zitten kosten verbonden aan het onderzoek doen naar het probleem van het de te repareren toestel,
dit bevat een vast bedrag van €25,- exclusief BTW, tenzij hier anders vermeld of overeengekomen.
5. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven of prijzen van Telefoon center
Amersfoort, geldend voor de periode of producten/diensten waarin hij de werkzaamheden verricht,
tenzij een afwijkend uurtarief of prijs is overeengekomen.
6. Indien partijen voor een dienstverlening door Telefoon center Amersfoort een totaalbedrag zijn
overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs,
waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
7. Telefoon center Amersfoort is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Telefoon center Amersfoort de klant
tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de
opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
10. Telefoon center Amersfoort heeft het recht de prijzen te alle tijden aan te passen.
11. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Telefoon center Amersfoort prijsaanpassingen meedelen aan de
klant.
12. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Telefoon center Amersfoort op te zeggen
indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Telefoon center
Amersfoort gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant
in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd aan Telefoon center Amersfoort.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
4. Indien na 14 dagen dat de klant geïnformeerd is dat het product gereed is, en de klant gedurende deze
periode heeft nagelaten de reparatie van het product te betalen, is Telefoon center Amersfoort
gerechtigd het product te verkopen en/of vernietigen op een milieuvriendelijke wijze en het
verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant
doorberekend.
5. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Telefoon center Amersfoort zijn verplichtingen opschorten
totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn
de vorderingen van Telefoon center Amersfoort op de klant onmiddellijk opeisbaar.
7. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Telefoon center
Amersfoort, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Telefoon center Amersfoort te
betalen.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit
deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag
na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien
redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren,
conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het
kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument
kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het
product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde
zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt
gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer
heeft teruggezonden, is de koop een feit.
5. Zodra de consument het kenbaar heeft gemaakt aan de ondernemer gebruik te willen maken
van zijn herroepingsrecht, is de ondernemer verplicht het volledige bedrag binnen 14 dagen
terug te storten aan de consument.
Bij levering van diensten:
6. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het
aangaan van de overeenkomst.
7. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door
de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en
duidelijke instructies
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Telefoon
center Amersfoort te verrekenen met een vordering op Telefoon center Amersfoort.

Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Telefoon center Amersfoort, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten of diensten vindt plaats op het door de klant aangegeven
adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Telefoon center
Amersfoort het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is
voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate
levering niet aan Telefoon center Amersfoort kan tegenwerpen.

Levertijd
1. De door Telefoon center Amersfoort opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij
overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Telefoon center
Amersfoort door Telefoon center Amersfoort schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de
klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin
het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Telefoon center Amersfoort niet binnen 14 dagen
na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben
afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten of
diensten tijdig kan plaatsvinden.
Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben
afgesproken.

Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product (of toestel dat gerepareerd is door Telefoon center
Amersfoort) geopend of beschadigd is, dan dient de klant het pakket of niet aan te nemen of hiervan
door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Telefoon
center Amersfoort niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare
beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Telefoon
center Amersfoort, bij gebreke waarvan Telefoon center Amersfoort niet aansprakelijk kan worden
gehouden voor eventuele schade.

Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen
onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
o zaken van Telefoon center Amersfoort die bij de klant aanwezig zijn
o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Telefoon center Amersfoort de polis van deze verzekeringen ter
inzage.

Reparaties
1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven die
online zijn ingestuurd of zijn meegestuurd met in uw pakket. De reparateur onderzoekt enkel de
functionaliteit(en) waarvoor het te vervangen onderdeel verantwoordelijk is.
2. Bij onderzoek zit extra kosten verbonden.
3. Hoewel Telefoon center Amersfoort zich inspant alle reparaties zo goed mogelijk uit te voeren, draagt
hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie
1. Voor elk door Telefoon center Amersfoort uitgevoerde reparatie zit drie maanden technische garantie,
voor geleverde producten zit 12 maanden technische garantie, dit geldt dus niet voor bijvoorbeeld
val/of stootschade, waterschade, zelf veroorzaakte schade enzovoort.
2. De garantie voor de klant van het door Telefoon center Amersfoort geleverd product(en) en/of
dienst(en) vervalt nadat een derde partij of de andere partij deze demonteert of monteert.
3. Garantie geldt alleen voor hetgeen wat staat in de overeenkomst tussen de partij en Telefoon center
Amersfoort.
4. De garantie geldt alleen door het door Telefoon center Amersfoort geleverd product(en) en/of
dienst(en).
5. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
voor Telefoon center Amersfoort enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Telefoon center Amersfoort voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Telefoon center Amersfoort heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te
laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Telefoon center Amersfoort tijdig kan beginnen aan
de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Telefoon center Amersfoort tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor
rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van
de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Telefoon center
Amersfoort.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard
van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Telefoon center Amersfoort de betreffende
bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Telefoon center Amersfoort redelijkerwijs
verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de
overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren
voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Telefoon center Amersfoort en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn
stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de
overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de
overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de
overeenkomst van rechtswege.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn
moet de klant Telefoon center Amersfoort schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd
1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming
van een opzegtermijn van 1 maand.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Telefoon center Amersfoort tegen alle aanspraken van derden die verband houden
met de door Telefoon center Amersfoort geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar
is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de
webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling
overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting
WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze
webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er
dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn
klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke
geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument
stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze
geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan
de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees
ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk
anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar
keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Telefoon center Amersfoort.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Telefoon center Amersfoort ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Telefoon center Amersfoort een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst
aan Telefoon center Amersfoort verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Telefoon center Amersfoort
1. Telefoon center Amersfoort is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en
voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Telefoon center Amersfoort aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk
voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Telefoon center Amersfoort is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Telefoon center Amersfoort aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van
(volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid
beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn
slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige
verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Telefoon center Amersfoort vervalt in elk geval 12
maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt
niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Telefoon center
Amersfoort toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze
tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Telefoon center Amersfoort niet blijvend of tijdelijk
onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Telefoon center Amersfoort in verzuim is.
3. Telefoon center Amersfoort heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant
zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Telefoon
center Amersfoort kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te
vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
van Telefoon center Amersfoort in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet
aan Telefoon center Amersfoort kan worden toegerekend in een van de wil van Telefoon center
Amersfoort onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de
klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
redelijkheid niet van Telefoon center Amersfoort kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht
van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,
computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen,
onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Telefoon center Amersfoort 1 of meer
verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort
totdat Telefoon center Amersfoort er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide
partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Telefoon center Amersfoort is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd,
ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Verlies van data
Telefoon center Amersfoort is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals
vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van
data. De reparateur wijst hierop op de website en in de algemene voorwaarden. De klant wordt
gevraagd een back-up van zijn/haar gegevens te maken voordat hij het product aan de reparateur
opstuurt of op locatie afgeeft. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Telefoon center Amersfoort is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Telefoon center Amersfoort zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Telefoon center Amersfoort.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken,
dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het
dichtst in de buurt komt van wat Telefoon center Amersfoort bij het opstellen van de voorwaarden op
dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Telefoon center Amersfoort is gevestigd / praktijk
houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen
partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 juni 2020.